تا جمعه ی ظهور http://alyassin.mihanblog.com 2020-05-28T17:34:15+01:00 text/html 2009-08-04T17:32:15+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی مناجات http://alyassin.mihanblog.com/post/71 &nbsp; <CENTER> <TABLE id=AutoNumber1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#00ffff height=236 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=525 bgColor=#00ec00 border=1> <TBODY> <TR> <TD width=525 height=236> <P class=MsoNormal dir=rtl>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">شب های دراز بی عبادت چه کنم</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">طبعم به گناه کرده عادت چه کنم</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">گویند کریم است</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">و گنه می بخشد</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">...</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">اللهم عجل لولیک الفرج</SPAN></B><SPAN lang=ar-sa><FONT size=5><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER> text/html 2008-08-14T05:38:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی نیمه شعبان مبارک http://alyassin.mihanblog.com/post/70 <img style="WIDTH: 549px; HEIGHT: 438px" height="438" alt="السلام علیك یا قائم آل محمد" hspace="0" src="http://eamag.persiangig.ir/60123827921233138123220202068925512817558%5b1%5d.jpg" width="549" align="baseline" border="0" /> text/html 2008-08-14T05:38:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی به مناسبت نیمه شعبان http://alyassin.mihanblog.com/post/69 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">فرا رسیدن نیمه شعبان </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">بر مسلمین جهان مبارك باد.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">او خواهد آمد...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">آری، روزی پسر فاطمه </span></b><font size="4"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(</span></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><b>س</b></span><font size="4"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">)</span></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><b> می آید،</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">و صلح و دوستی را برای بشر به ارمغان خواهد آورد؛</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">به امید ظهور دولت یار...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 10.3pt"><b><font color="#0000ff"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">اللهم عجل لولیك الفرج</span></font></b><font color="#0000ff"> </font>   <span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> <span lang="AR-SA" dir="rtl">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="ar-sa"><font size="5"><span style="FONT-FAMILY: Arial">  </span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">              </span></b></p></td></tr></tbody></table></center> text/html 2008-04-05T04:34:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی اس ام اس و كلیپهای موبایل و توهین به مقدسات http://alyassin.mihanblog.com/post/68 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">اس ام اس و كلیپهای موبایل و توهین به مقدسات </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">مدت ها است كه دشمنان قسم خورده ی اسلام و ایران با انواع ترفندها، </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">پروژه ی حساسیت زدایی نسبت به اعتقادات را در كشورمان اجرا </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">می كنند. در این راه از هر وسیله یا هنری كه توانستند، بهره گرفته </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">اند: تئاتر، سینما، موسیقی و... </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">اما جدیدترین و خطرناك ترین و شاید كامل ترین روش، با آمدن</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> تلفن های همراه اتفاق افتاد كه امروزه به رایانه ی جیبی تبدیل شده </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">است. متاسفانه تكنولوژی در مواردی ارتباط بین انسان ها را آسانتر </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">كرده؛ اما بعضاً به دلایلی فاصله شان از خدا بیشتر شده است! </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">برای نمونه می توان به &quot; اس ام اس و كلیپ هایی &quot; اشاره كرد كه در </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">موارد فراوانی فرهنگ حاكم بر آن در مسیر اباحه گری، تمسخر و </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">خندیدن به اعتقادات و قومیت ها است! </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">چه خوب گفته اند<b>:</b>« <b>كسی كه به باورها و ارزش های خود بخندد، </b></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"><b>دیگر از آن دفاع نخواهد كرد!</b> » </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ای كاش این مسأله فقط به مسایل...، تبلیغات سیاسی، تخریب دولت و </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">نسبت های ناروا به اقوام ایرانی محدود می شد؛</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> آنچه باعث تأسف می شود این است كه اخیراً جوك ها</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">و كلیپ های </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">مربوط به </span><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">مقدّسات بسیار زیادتر و فجیع تر از گذشته شده است، </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">براستی اگر وضع همین طور ادامه یابد، چنانچه در سال های آینده </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ماجرایی مثل اهانت نشریه ی دانماركی تكرار شود، آیا باز هم </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">عكس</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">العملی مناسب نشان داده خواهد شد؟!</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> علت اینكه اهل كتاب بر خلاف ما مسلمانان، به اعتقادات خود حساسیت </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ندارند، این است كه كتاب های تحریف شده ی تورات و انجیل كنونی، </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">سرشار از توهین ها و دروغ های نسبت داده شده به خدا و انبیاء است</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">گاه سكوت بی جای دانا به مراتب دردناك تر از خطای نادان است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> آیا می دانید چرا بخشی از مردم و تعدادی از مسئولان ما از اینكه </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">خلیج فارس را خلیج عربی بنامند ناراحت می شوند؛ اما نسبت به </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">هزاران جوك ضد ایرانی و ضد اسلامی</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">چندان اعتنایی ندارند؟!</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> آیا اندیشیده اید كه چرا بزرگان ما برای طرح چند سؤال ضد ارزش </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">نسبت به مقدسات برآشفته می شوند، اما هزاران جوك سخیف در مورد </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">پیامبر و اهل بیت را چندان جدی نمی گیرند؟! و ده ها مورد از این </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">گونه سكوت های بی جا و مصلحت آمیز همراه با غفلت و بی تفاوتی! </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">شاید یك جواب ساده این باشد كه همه تنها به دنبال خطای فرد یا </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">شخصیت حقوقی می گردند، غافل از آنكه در استراتژی جنگ روانی یا </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">فرهنگی، باید به هدف دشمن حمله كرد، نه فقط خود آن. </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">باید باور كنیم كه ساخت این جوك ها و كلیپ های اهانت آمیز، یك ایده </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">و تفكر شیطانی -از سوی افراد مغرض- است و متأسفانه بی تفاوتی و </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">غفلت ما و یا حتی ارسال آنها برای دیگران، عاملی برای نشر آنها به </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">دست ما است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">به راستی اگر كسی در مورد ما یا خانواده مان بدگویی كند و یا یك </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">انتقاد ساده را مطرح نماید، چه حالی به ما دست می دهد؟ آیا اعتقادات </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ما به اندازه ی خانواده مان برای ما ارزش ندارد تا از آن دفاع نماییم؟ </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">آیا با این وضع می توانیم خود را اهل ایمان بدانیم؟! </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">و آیا لذت و طمع ایمان را خواهیم چشید؟!</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> آثار ویرانگر این پدیده ی زشت فراوان هستند؛ از جمله:</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> 1- جوانی كه صدها جوك خنده دار و تقلید مسخره آمیز صدای برخی </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">مداحان را شنیده است، اگر در مجلس عزاداری خنده اش نگیرد، بی </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">گمان نمی تواند بگرید و یا حال خوش عرفانی پیدا كند! همین طور </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">جوك های مربوط به احكام فقهی باعث می شود در عمل به آنها دچار </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">شك و تردید شود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> 2- هر جوانی كه صدها جوك در مورد روحانیون شنیده باشد، وقتی به </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">یك روحانی بزرگوار می رسد، به جای اینكه از او سؤال علمی و دینی </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">مفید بپرسد، خنده اش می گیرد؛ و اگر مسخره نكند، حداقل بدون </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">استفاده از آن عالم می گذرد و ارتباط هایی كه مردم با جامعه ی </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">روحانی دارند ، تضعیف می شود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> 3- برجسته كردن پایین ترین سطح ادبیات ما یعنی هجویات، در مقابل </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ادبیات فاخر و عرفانی كشورمان كه اكثر شعرای آن حافظ قرآن بوده </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">اند و كلامشان سرشار از قرآن و حدیث و اخلاقیات بوده است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> 4- ترویج تفكر مادی گرایی و لذت جویی در كشورِ جوانی مثل ایران </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">كه برخی افراد تا میانسالی، قدرت ازدواج ندارند حالت تجاوز و </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">گستاخی و لجام گسیختگی و بی حیایی در جوانان درست كردن یعنی </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">چه؟    </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> این چند نمونه را به عنوان مشت نمونه ی خروار بپذیرید. بی گمان، </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ذهنی كه با افكار شیطانی، سیاه شود جایی برای نورانیت یاد خدا </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">نخواهد داشت؛ زیرا او با دیدن هر چیزی به جای تفكر در آیات الهی </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">به یاد جوكی می افتد كه برای آن ساخته اند!</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> به جای ذكر، جوك می گوید و به جای مطلب مفید علمی، دنبال</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> اس ام اس جدید می رود و ... .</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"> <span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">چه كسی علاقه دارد سرنوشت جوانان امروز ما سوار بر شتر چموش </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">بی حیایی شدن و رفتن به سوی جهنم بی فرهنگی باشد؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> باید بدانیم كه عذاب های استیصال امروزی فقط به صورت باد و </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">طوفان و زلزله نیست؛ زیرا امروزه مثل بمب شیمیایی عمل می كند؛ </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">یعنی ساختمان ها سالم، ولی آدم ها مرده! </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">فضای مسموم این جوك ها پاكی روح انسان ها را از بین می برد و </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">جسم بی جان آنها را باقی می گذارد! </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">چه باید كرد؟ </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">معلومه دیگه<b>:</b> <b>دیلیت!!</b> </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">واقعیت آن است كه اگر هر كدام از ما بعد دریافت این دست </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">sms</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> های </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">توهینی و مسخره آمیز از ارسال آنها به دوستان و آشناهایمان صرف </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">نظر كنیم، دست خود را از انتشار این افكار شیطانی عقب كشانده و </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">دشمنان خدا را از رسیدن به اهدافشان باز خواهیم داشت، ان شاء ا...</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">و</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">چه زیباست كلام مولا علی علیه السلام كه<b>: </b></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&quot; <b>هر كس بخاطر خدا از چیزی بگذرد، خداوند بهتر از آن را به او </b></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"><b>عوض خواهد داد.</b> &quot; </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">مقاله از: جواد افشانی منبع: هفته نامه پرتو سخن</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">اللهم عجل لولیك الفرج</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">                                                 </span></b></p></td></tr></tbody></table></center> text/html 2008-04-03T04:34:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی سال نو مبارک http://alyassin.mihanblog.com/post/67 <img style="WIDTH: 696px; HEIGHT: 492px" height="492" alt="سال نو مبارک" hspace="0" src="http://www.animoweb.it/immagini_lineeguida_2002/ciliegi_big.jpg" width="696" align="baseline" border="0" /> text/html 2008-01-18T05:31:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی و کربلای سال ۱۴۲۹ http://alyassin.mihanblog.com/post/66 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="right"><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">و کربلای سال ۱۴۲۹</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">نیک بنگر که کجا هستی، که هستی و به کجا می روی!</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">اگر مقصد و غایت، شناخت خود است، از ورق زدن صفحات </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">تاریخ و خود را در آن یافتن چه مسیری بهتر!</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">شاید 14 قرن پیش زمان و مکان خوبی باشد برای پیدا کردن </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">خود؟!</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">آری! زمان به عقب باز می گردد و فرصتی است برای تو که خود </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">را شناسایی کنی شاید که راز دلت فاش گردد!</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> 14 قرن پیش بزرگترین دو راهه تاریخ رقم خورد تا هویت همه</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> انسانها از ازل تا ابد در آنجا ظهور یابد. </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">دو راهه ی حسین و ... .</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> چه دو راهه ی سختی که می تواند تو را از حسین </span></b><font size="4"><span dir="rtl" style="FONT-FAMILY: Arial">(</span></font><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"><b>ع</b></span><font size="4"><span dir="rtl" style="FONT-FAMILY: Arial">)</span></font><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> جدا کند. </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">آری! دو راهه ی کربلا نقطه صفر مرزی مردانگی و بزدلی است. </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">چرا که کربلا رفتن خون می خواهد و کار هر شیادی نیست که در </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">حمایت حق بر آید.</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">و اکنون در قرن 21 میلادی تو نیز در غوغای رنگ و بوهای </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">فریبنده عصر کنونی به کنج دل خود مهمان باش! </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">حال بنگر در صحرای 61 ه. ق از کدامین سوی دوراهه پیش </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">می</span></b><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">رفتی؟! </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">بنگر ! آیا خاک راهت بوی خیمه های حسین را می دهد و یا نه </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">تو نیز چون آن خیل کثیر سیاهی لشکر سپاه باطل هستی و </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">سردمدار رذیلت ها و دورویی ها و بی شرمی ها.</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> بنگر! نیک بنگر آیا صداهای العطش العطش طفلی به گوشت </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">می رسد یا هلهله های سپاه یزیدیان است برای نشنیدن سخنان </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">حسین؟! </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">بنگر! نیک بنگر که بر میانه ی میدان سپاه باطل و بر نعش اهل </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">باطل رکاب میزنی یا نه، چهار نعل با بی حیایی تمام بر جسم </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">پاک آسمانیان خاک نشین اسب هوی و هوس خود را میرانی!... </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">اگر نیک بنگری به خوبی در می یابی که از ترک کنندگان حسینی </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">یا نه از یاران اویی! </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">آری! چون «تو» های بسیاری در قرن 14 هجری بوده اند که </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">اکنون چراغ عمر آنان برای تو روشن گشته است.</span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">گوش فرا ده! به خوبی گوش فرا ده! </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">زمین از ندای هل من ناصر حسینی </span></b><font size="4"><span dir="rtl" style="FONT-FAMILY: Arial">(</span></font><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"><b>ع</b></span><font size="4"><span dir="rtl" style="FONT-FAMILY: Arial">)</span></font><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"><b> خالی نگشته و حسین </b></span></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">زمان</span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">تو</span></b><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">را از پس پرده مکان و زمان سوی خود می خواند پس </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">فریاد</span></b><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">لبیک سر ده<span lang="fa">:</span> <font color="#0000ff">لبیک لبیک یا امامی لک لبیک.</font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">مباد که قافله</span></b><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">رهسپار شود و گناهانت قدمهایت را برای لبیک </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">گویی امام حق سنگین گردانده باشد.<font color="#0000ff">  </font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font color="#0000ff" size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"><font color="#0000ff">اللهم عجل لولیك الفرج</font></span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">   </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">                                                 </span></b></p></td></tr></tbody></table></center> text/html 2007-11-15T06:41:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی وصیتنامه شهید مجتبی داتلی بیگی http://alyassin.mihanblog.com/post/65 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">بسم رب شهداء و الصدیقین</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">وصیتنامه شهید مجتبی داتلی بیگی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">... و توصیه من به همه دوستان و برادران اینست هر روز امیدوارتر </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">به انقلاب و جهانی شدن انقلاب اسلامی بوده و در این راه از هیچ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">كوششی دریغ نكنید و در راه پاسداری از اسلام فعال و كوشا باشید كه </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">امروز پاسداری از اسلام یك وظیفه شرعی و الهی است و در این زمان </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">بیش از هر فرصت دیگر اسلام احتیاج به یاری و كمك شما امت </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">قهرمان دارد و این در زمانی است كه فریاد «هل من ناصرٍ ینصرنی» </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">حسین زمان به گوش می رسد كه: اسلام را یاری دهید.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">برادران و خواهران عزیزم قدر خود را بدانید. باید افتخار كنید كه در </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">چنین عصر و زمانی زندگی می كنید، در عصری كه اسلام جلوه جهانی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">پیدا كرده و دیری نخواهد پایید كه ان شاءالله حكومت جهانی حضرت </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">مهدی </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">عجل الله تعالی فرجه الشریف</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">) </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">خواهد رسید كه ما این پیروزی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">ها را حاصل خون شهیدان عزیزمان می دانیم كه آنها بودند كه عاشقانه </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">در راه اسلام جان باختند و پیروزی و احیاء اسلام را برای ما به </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">ارمغان آوردند. باشد تا مانند وارثان و ادامه دهندگان صادق در به ثمر </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">رسانیدن آرمانشان باشیم و همه شهیدان پیام و شعارشان این باشد كه: </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">((</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">و ان حزب الله هم الغالبون</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">))</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">اسلام پیروز است و این آیین نجات بخش انسانها است. بر شما باد تا </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">راهشان را ادامه دهید تا ظهور حضرت مهدی </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">عجل الله تعالی فرجه </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">الشریف</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">)</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">از تمامی بستگان و دوستانم می خواهم كه هر وقت به مزارم می آیند </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">بیاد كربلای</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">حسین </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">( </span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">علیه السلام </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">)</span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> و یاران باوفایش باشند و به آنان </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">توسل جسته و در مرثیه شان گریه كنند كه گفته اند از نشانه های </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">مؤمن است كه در مرثیه امام حسین </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">علیه السلام </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">)</span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> اشك بریزد. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">همینطور كربلای شهیدان كه همانا خط سرخ شهادت تا ابد زنده و </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">جاوید است.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"> <b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">دوستان و برادرانم نماز شب را فراموش نكنید و در نیمه های شب از </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">خدا بخواهید كه در جهاد اكبر پیروز و موفق بیرون آئید. در آن موقع </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">كه با خدای خود خلوت كرده اید دعا برای طول عمر امام عزیزمان </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">یادتان نرود عاشقانه از خدا بخواهید كه فرج امام زمان </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">عجل الله تعالی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">فرجه الشریف</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">)</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> را نزدیك گرداند.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">سعی كنیم اولین جمله هایی كه فرزندانمان یاد می گیرند همان شعار </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">اسلامی و مسائل و اصول دینی باشد. دعای كمیل را فراموش نكنید و </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">زیارت عاشورا را در هر صبح بخوانید و عاشقانه دعا بخوانید و در </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">موقع خواندن دعا از گریه كردن ابا نكنید كه گریه نور چشم را زیاد می </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">كند و انسان را از بار گناه سبك می كند.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> نماز جماعت و نماز جمعه یادتان نرود. همیشه طرفدار روحانیت متعهد </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">باشید كه آنها حامیان صادقی برای آئین مقدس اسلام بوده اند و تاریخ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">این را ثابت كرده است. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">سعی كنیم این دعا همیشه آویزه گوشمان باشد.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"> <b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">«اللهم لا تلكنی الی نفسی طرفه عین ابدا، خدایا به اندازه یك چشم بهم </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">زدن مرا به خودم وامگذار» ...            </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">برادر مجتبی داتلی بیگی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">اللهم عجل لولیك الفرج</span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">   </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">                                                 </span></b></p></td></tr></tbody></table></center> text/html 2007-11-08T06:41:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی كجایند منتقمان خون حسین (علیه السلام)؟! http://alyassin.mihanblog.com/post/64 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">كجایند منتقمان خون حسین</span><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></b><span lang="fa"><font size="4"><span style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">(</span></font><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial"><b>علیه السلام</b></span><font size="4"><span style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">)</span></font></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">؟!</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial">فرازی از نوشته ی شهید آوینی:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">یاران! شتاب كنید!</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> قافله ای در راه است، </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> قافله ی عشق در سفر</span></b><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">تاریخ...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">و تو، ای آن كه در سال 61 هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بودی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">و اكنون در این دوران جاهلیت ثانی پای به سیاره ی زمین نهاده ای، </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">نومید مشو! </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">كه تو را عاشورایی است و كربلایی كه تشنه ی خون توست و انتظار </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">می كشد تا تو زنجیر خاك از پای اراده ات بگشایی و از خود هجرت </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">كنی و فراتر از زمان و مكان، خود را به قافله ی عشق برسانی و در </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">ركاب امام عشق به شهادت رسی!... </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">و آه از آن هنگام كه آن رادمردان الهی همراه با عالم خلقت یكسره بر </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">انتقام خون به ناحق ریخته ی حسین علیه السلام قیام كنند و ندا بر </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">آورند:</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Arial"><font size="5">«كجایند منتقمان خون حسین؟!»</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"> اللهم عجل لولیك الفرج</span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">  </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">                                                 </span></b></p></td></tr></tbody></table></center> text/html 2007-10-29T23:40:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی دیدن امام زمان (عج) در زمان غیبت چقدر مهم است؟ http://alyassin.mihanblog.com/post/63 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">از جمله خطرها و آسیب هایی كه در عصر غیبت برای منتظران اتفاق </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">می افتد،‌ ملاقات گرایی است. بدین معنی كه شخص از وظایف خویش </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">غافل شود و مهم ترین وظیفه ی خود را دیدار امام زمان </span></b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">عج</span></b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">)</span><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">بپندارد  </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">و</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">دیگران را تنها به تلاش برای دیدار، به عنوان برترین وظیفه </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">فرا خواند و ساده ترین خواب یا اتفاقاتی را ملاقات بینگارد. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">پیامدهای این آسیب، یأس و نا امیدی، رویكرد به شیادان و مدعیان </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">دروغین ملاقات و دور ماندن از وظایف اصلی است. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">مهم ترین راه درمان این آسیب، رویكرد به منابع و معارف ناب دین و </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">بررسی احوال و سیره ی تشرف یافتگان راستین می باشد تا بدانیم </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">وظیفه ی اصلی منتظران بیش از هر چیزی ایمان، تقوا، ‌تزكیه ی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">نفس، خودسازی، انجام تكالیف فردی و اجتماعی و انتظار حقیقی به </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">همراه ورع و محاسن اخلاق می باشد. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">داستان های معتبر و ارزنده ی فراوانی وجود دارد مبنی بر این كه </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">حضرت با برخی دوستداران خود دیدار دارد.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">داستانهایی درس آموز، تأثیرگذار، و احساس برانگیز...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">در این گونه ادعاها و نقل ها باید به شدت هوشیار و مراقب بود.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">هر ادعایی را از هر كسی نمی توان پذیرفت، چون </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">«<font color="#ff0000">آن را كه خبر شد، </font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font color="#ff0000"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span></font><b><font color="#ff0000"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">خبری باز نیامد</span></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">»</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">نكته ضروری این است كه عاشق، زمینه ی آمدن معشوق را فراهم </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">می كند و خواسته ی او را گردن می نهد. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><b>آن كه فقط می خواهد امام را ببیند، عاشق نیست، خودخواه است! </b></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> باید به مسأله ی ملاقات و دیدار با حضرت، نگاه عمیق تری</span></b><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">داشت.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">اللهم عجل لولیك الفرج</span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">   </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">                                                 </span></b></p></td></tr></tbody></table></center> text/html 2007-10-29T23:40:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) http://alyassin.mihanblog.com/post/62 <img style="WIDTH: 483px; HEIGHT: 380px" height="380" alt="امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)" hspace="0" src="http://www.geocities.com/daryaft255/images/hojjat.jpg" width="483" align="baseline" border="2" /> text/html 2007-10-15T00:40:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی فاصله ی ما با امام زمان (عج) چقدر است؟ http://alyassin.mihanblog.com/post/61 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">فاصله ی ما با امام زمان </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">عج</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">)</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial"> چقدر است؟</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">  </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">فرازی از سخنرانی آیت الله حائری شیرازی:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">«همین انتظار كه امروز ما نسبت به حضرت مهدی </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">عج</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">) </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">داریم، یهود </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">نسبت به </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">پیامبر اسلام</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> داشتند.  یهودیان بر اساس همین انتظار به </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">سوی مدینه روانه شدند و در اطراف آن خیبر، فدك و... </span></b><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">سكنی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> گزیدند تا به هنگام ظهور پیامبر آخر الزمان نخستین بیعت</span></b><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">كنندگان با </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">او باشند...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">اما وقتی پیامبر موعود به رسالت مبعوث شد، نه تنها با او بیعت </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">نكردند، بلكه در مقابل انجام رسالتش خدعه، توطئه و صف آرایی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">كردند.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> آنها گمان می كردند كه فاصله شان با </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">پیامبر </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">فاصله زمانی</span></b><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">است، در </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">حالیكه با آن حضرت، فاصله ی اخلاقی داشتند.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> فاصله ی ما</span></b><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">با مهدی موعود </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">عج</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">)</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> نیز فاصله ی اخلاقی و معنوی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">است</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">این فاصله اگر برداشته نشود، دیر یا زود ما را از امام زمانمان </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">جدا</span></b><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">خواهد ساخت... </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">و در مقابل چه بسیار كسانی كه در ظاهر از بی خبران بسیار دورند، </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">اما به دلیل آگاهی و پاكی درونی در واقع با امام عصر </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">عج</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">)</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> نزدیكند و </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">پس از ظهورش بلافاصله به او می پیوندند.»</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">آری، یهودیان مدینه به دیگران همچون محرومان و بی خبران می </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">نگریستند، اما خود از بیعت با پیامبر موعود بازماندند، چرا كه با آن </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">حضرت فاصله ی اخلاقی داشتند.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> در مقابل سلمان ها و اویس ها كه در ظاهر از دوران و بی خبران </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">بودند، پس از بعثت پیامبر خود را به پیامبر رساندند و بیعت كردند، </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">چون فاصله ی معرفتی و اخلاقی را در نوردیده بودند. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">اما </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">فاصله ی ما با امام زمان </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">عج</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">)</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> چقدر است؟ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">خدا كند ما به سرنوشت یهودیان مدینه دچار نشویم...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">اللهم عجل لولیك الفرج</span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">   </span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">                                                 </span></b></p></td></tr></tbody></table></center> text/html 2007-09-30T21:40:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی دانلود مداحی به منا سبت شهادت امام علی (علیه السلام) http://alyassin.mihanblog.com/post/60 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">دانلود مداحی به منا سبت شهادت امام علی </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">(</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">علیه السلام</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">)</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right" align="center"><span lang="fa" style="FONT-WEIGHT: 700; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Arial"><font size="5">     عنوان                        حجم</font><font size="4">(</font></span><font size="5"><span style="FONT-WEIGHT: 700; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Arial">kb</span></font><font size="4"><span lang="fa" style="FONT-WEIGHT: 700; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Arial">)</span><span style="FONT-WEIGHT: 700; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Arial">      <span lang="fa">       </span>   </span></font><span style="FONT-WEIGHT: 700; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Arial"><font size="5"><span lang="fa">زمان</span></font></span> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">   1- </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">حاج منصور ارضی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font size="5"><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></font><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="4"><a href="http://www.aviny.com/Voice/Marsieh/emam_ali/arzi_01.mp3">روضه حضرت علی (ع)</a>                 <span lang="fa">    </span>     293          <span lang="fa">  </span>       </font></span><font face="Arial" size="4">0:01:37</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial">   </span></b></font><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">2- </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">ملا باسم</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font size="5"><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></font><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="4"><a href="http://www.aviny.com/Voice/Marsieh/emam_ali/basem_02.mp3">قسماً بدمائک  یا حیدر</a>                    <span lang="fa">   </span>     1.650         <span lang="fa">  </span>      </font></span><font face="Arial" size="4">0:07:00</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font face="Arial" size="4"> <a href="http://www.aviny.com/Voice/Marsieh/emam_ali/basem_01.mp3">یا یوم اشوف اعتابک</a>                         <span lang="fa">   </span> 1.664         <span lang="fa">  </span>      0:07:04 </font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> 3-</span></b></font><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">حاج مهدی سلحشور</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font size="5"><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></font><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="4"><a href="http://www.aviny.com/Voice/Marsieh/emam_ali/salahshoor_01.mp3">بی تو از مدینه به سینه یك شعله دارم تا ابد</a>    1.163       <span lang="fa"> </span> <span lang="fa">&nbsp;</span>      </font></span><font face="Arial" size="4">0:04:56</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> 4-</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">حاج محمد رضا طاهری</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font size="5"><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></font><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="4"><a href="http://www.aviny.com/Voice/Marsieh/emam_ali/taheri_01.mp3">زداغت رشته ی جانم گسسته</a>            <span lang="fa">    </span> <span lang="fa">  </span>     866       <span lang="fa"> </span>        </font></span><font face="Arial" size="4">0:03:40</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font face="Arial" size="4"> </font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">-5 </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">حاج محمود</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">كریمی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> <a href="http://www.aviny.com/Voice/Marsieh/emam_ali/karimi_03.mp3">علی ای همای رحمت    تو چه آیتی خدا را</a>  <span lang="fa">     </span>   293              </span></b></font><b><font face="Arial" size="4">0:01:37</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font face="Arial" size="4"> <a href="http://www.aviny.com/Voice/Marsieh/emam_ali/karimi_02.mp3">شبایی که دلا رو غم می گیره</a>                 <span lang="fa">  </span>    1.143              0:07:47</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font face="Arial" size="4"> <a href="http://www.aviny.com/Voice/Marsieh/emam_ali/karimi_01.mp3">حیدر، اول، آخر، دائم، حاکم، عالم ...</a>        <span lang="fa">   </span>    859                0:03:38</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><font face="Arial" size="4"> </font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> 6-</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">حاج عبدالرضا هلالی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="4"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> <a href="http://www.aviny.com/Voice/Marsieh/emam_ali/helali_01.mp3">حیدر بابا    ای شهریار عالم  </a>          <span lang="fa">    </span>         719                 </span></b></font><b><font face="Arial" size="4">0:03:02</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa"><b><font face="Arial" size="4"> </font></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> برای دانلود مداحی ها روی لینك كلیك راست كرده و گزینه ی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">save<b>&nbsp;</b>target as</span><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> <b><span lang="FA">را انتخاب كنید.</span></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> التماس دعا...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"> <span lang="FA">اللهم عجل لولیك الفرج</span></span></b></p><p class="MsoNormal" style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">                                                 </span></b></p></td></tr></tbody></table></center> text/html 2007-09-29T21:39:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی تنهایی امام علی علیه السلام- به مناسبت شهادت امام علی علیه السلام http://alyassin.mihanblog.com/post/59 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">تنهایی امام علی علیه السلام</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> ...</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">و می بینیم علی همان علی که عمری شمشیر زده، جنگ ها کرده، </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">فداکاریها نموده و جامعه ای را با قدرت و جهادش پی ریخته و بوجود </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">آورده است، هنگامی که این نهضت پیروز شده او در میان جمع </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">یارانش تنها است و بعد می بینیم که نیمه شبهای خاموش، مدینه را </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ترک می کند و سر در حلقوم چاه می نالد. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">در یثرب، یعنی شهری و جامعه ای که به شمشیر او و سخن او پی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ریخته شده، هیچ آشنا نمی بیند نیمه شب بطرف نخلستان می رود، </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">آنجا هیچکس نیست، مردم راحت آرمیده اند. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">هیچ دردی آنها را در شب بیدار نگاه نداشته است و این مرد تنها، سر </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">در حلقوم چاه فرو می کند و می گرید. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">این گریه برای چیست؟ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">افسوس که گریه او یک معما برای همه است، </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">زیرا حتی شیعیان او نمی دانند علی چرا می گرید. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">از اینکه خلافتش غصب شده؟ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">از اینکه فدک از دست رفته؟ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">از اینکه فلانی روی کار آمده است؟ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">از اینکه او را از مقامش ....؟ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">از اینکه .........؟ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> واقعاً که چندش آور است.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial"> یک روح تنها در دنیایی که با آن بیگانه است، در جامعه ای که دائماً </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">در آن زندگی می کند، تنها مانده است و می نالد. از این دردناکتر، </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">اینکه علی در میان پیروان عاشقش نیز تنهاست...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">او را همچون یک قهرمان بزرگ، یک معبود و یک الهه می پرستند، </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">اما نمی شناسندش و نمی دانند که کیست، دردش چیست، حرفش </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">چیست، رنجش چیست و سکوتش چراست؟ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">در زبان فارسی، هنوز نهج البلاغه ای که مردم بخوانند وجود ندارد. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">تنهایی مگر چیست؟ </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">هنوز پس از گذشت قرنها سخن علی به زبان فارسی ای که نسل ما </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">بخواند و بفهمد وجود ندارد و هنوز ملتی که تمام هستی اش را در راه </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">عشق علی نثار کرده، از او کلمه ای و سخنی درست نمی شناسد. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">این است که علی در میان پیروانش هم تنهاست. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">این است که علی در اوج ستایش هایی که از او می شود مجهول است. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">درد علی دوگونه است: </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">یک درد، دردیست که از زخم شمشیر ابن ملجم در فرق سرش </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">احساس می کند </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">و درد دیگر، دردیست که او را تنها در نیمه شبهای خاموش به دل </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">نخلستان های اطراف مدینه کشانده و بناله در آورده است. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ما تنها بر دردی می گرییم که از شمشیر ابن ملجم در فرق سرش </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">احساس می کند. </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">اما، این درد علی نیست ... </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">دردی که چنان روح بزرگی را بناله آورده است، تنهایی است که ما </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">آنرا نمی شناسیم. باید این درد را بشناسیم نه آن درد را ، که علی درد </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="fa" style="FONT-SIZE: 17pt"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">شمشیر را احساس نمی کند و</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">ما درد علی را</span><span style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: Arial">احساس  نمی كنیم.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-INDENT: -0.5in; MARGIN-RIGHT: 0.5in"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> برگرفته از کتاب علی تنهاست، اثر دکتر علی شریعتی  </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"> اللهم عجل لولیك الفرج </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">                                                 </span></b></p></td></tr></tbody></table></center> text/html 2007-09-17T21:39:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی ماه رمضان، ماه میهمانی خدا http://alyassin.mihanblog.com/post/58 <img style="WIDTH: 517px; HEIGHT: 419px" height="419" alt="ماه رمضان، ماه میهمانی خدا" hspace="0" src="http://qaraati.net/images/ramazan_09.jpg" width="517" align="baseline" border="0" /> text/html 2007-09-09T06:39:00+01:00 alyassin.mihanblog.com مجتبی رستم آبادی رمضان ماه عفو و رحمت و بركت http://alyassin.mihanblog.com/post/57 <center><table id="AutoNumber1" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#00ffff" height="236" cellspacing="0" cellpadding="0" width="525" bgcolor="#00ec00" border="1"><tbody><tr><td width="525" height="236"><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: center" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">رمضان ماه عفو و رحمت و بركت</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial">كاش در این رمضان لایق دیدار شویم</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial">سحری با نظر لطف تو بیدار شویم</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial">كاش منت بگذاری به سرم مهدی جان</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial">تا كه هم سفره ی تو لحظه ی افطار شویم</span></b></p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font></span><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">سلام به ماه مبارك رمضان ماه غفران و بركات الهی؛ </span></b></p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">سلام به ماه میهمانی خدا؛</span></b></p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">سلام به سحرهای ماه مبارك رمضان؛ </span></b></p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">به دعای اللهم انی اسئلك من بهائك بابهاه و ...؛ </span></b></p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">به هنگامه افطار و استجابت دعا؛ </span></b></p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">سلام به شب های قدر و زمزمه های الغوث الغوث بندگان؛</span></b></p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">سلام هی حتی مطلع الفجر؛ </span></b></p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">و سلام به عید فطر هنگامه استجابت دعا، روزه و</span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">نیایش</span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></b></p><p dir="ltr" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">خالصانه به درگاه الهی</span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial">.</span><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">   </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">«رمضان، ماهى است كه ابتدایش رحمت، میانه</span><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">‏اش مغفرت </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">و پایانش آزادى از آتش جهنم است‏</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">» </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #008040; FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">اگر دل دراین ماه بهارى نشد، همیشه سال پائیزى و سرد </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">است</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #008040; FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">سالكان، این ماه را به رفع تكلیف نمى‏گذرانند ... </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">آن جا كه مى‏توان با قطره اشكى در نیمه‏</span><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">هاى شب، انبوه </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">آتشى را خاموش كرد</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">؛</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">آنجا كه فرشتگان، به نزدیك ‏ترین مدار زمین رسیده‏</span><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">اند</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">؛</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">آنجا كه شیاطین در « بند» هستند</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">؛</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">آنجا كه درهاى جهنم بسته است</span><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">و درهاى رحمت ‏باز</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">؛</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">و ... آنجا كه روزه سپر است از آتش!</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="5"><b><span style="FONT-FAMILY: Arial"> </span></b></font><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">چرا غفلت؟!</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 1.3pt 4.5pt 30pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">اللهم عجل لولیك الفرج</span><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">                                                 </span></b></p></td></tr></tbody></table></center>